Ласкаво просимо на Сайт UkrOpen


Адміністрація Сайту надає Вам доступ до використання Сайту UkrOpen і його функціоналу на умовах, що є предметом справжніх. У зв'язку з цим Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією сайту як публічна оферта.


1. Терміни, що використовуються в цих Правилах

1.1. Сайт UkrOpen.net (або Сайт) – соціальна мережа, відома під ім'ям «UkrOpen», розміщена на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://UkrOpen.net (включаючи всі рівні зазначеного домену, котрі функціонують на дату прийняття Користувачем цих Правил так і ті, котрі запускаються і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії) і доступна Користувачеві через сайт, мобільну версію сайту, додатки та інші ресурси, що є результатом інтелектуальної діяльності в формі програми для ЕОМ. Соціальна мережа представлена в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, і породжуваних аудіовізуальних відображень (включаючи графічні зображення і призначений для користувача інтерфейс, що входить до її складу), (далі – дані і команди), призначених для функціонування ЕОМ та мобільних пристроїв з метою отримання певного результату у вигляді організації функціоналу соціальної мережі. Сукупність даних і команд складається з активованих і неактивованих даних і команд.

1.2. Неактивовані дані і команди – дані, команди і породжувані аудіовізуальні відображення, що дозволяють збільшити кількість віртуальних цінностей, які використовуються в рамках функціональних можливостей Сайту. Умови надання Адміністрацією Користувачу права на використання неактивованих даних і команд визначені в ліцензійній угоді, чинна редакція якої розташовується у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://s.UkrOpen.net/licence.html, що укладається Адміністрацією Сайту з Користувачем.


2. Статус Правил користування Сайтом UkrOpen

2.1. Ці Правила користування Сайтом UkrOpen (раніше і далі – Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

2.2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремого функціоналу сайту (в тому числі його неактивованих даних і команд), розміщеного у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

2.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил.

2.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://s.UkrOpen.net/terms.html. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни і/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.


3. Статус Сайту UkrOpen

3.1. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://UkrOpen.net належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

3.2. Цими Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, які самостійно створили і/або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.


4. Адміністрація Сайту UkrOpen

4.1. Під Адміністрацією Сайту UkrOpen (раніше і далі – Адміністрація Сайту або Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Ігор Харченко.

4.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу admin[собака]ukropen.net.

4.3. Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам доступу до окремого функціоналу сайту.

4.4. Жодні положення цих Правил не пропонують Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.


5. Реєстрація на Сайті UkrOpen і статус Користувача

5.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://UkrOpen.net.

5.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядку, яка досягла віку 13 років (раніше і далі – Користувач).

5.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача Email і пароль доступу до Сайту, а також прізвище і ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

5.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

5.5. Після надання інформації, зазначеної в п. 5.3. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд посвідчувальних процедур, а саме, (а) підтвердити реєстрацію шляхом відкриття посилання відправленої на поштову скриньку Користувача. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду https://UkrOpen.net/u[номер]. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.

5.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач погоджується на отримання за допомогою сервісів Адміністрації Сайту і/або сервісів третіх осіб електронних повідомлень, sms та інших видів розсилок інформаційного, в т.ч. рекламно-інформаційного змісту, в тому числі від партнерів Адміністрації Сайту, яким Користувач висловив згоду на відправку йому повідомлень. Користувач набуває повний доступ до використання функціоналу сайту (його даних і команд), за винятком неактивованих даних і команд, за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на тридцять відсотків. Право використання неактивованих даних і команд надається Користувачеві при виконанні додатково до зазначених вище умов ліцензійної угоди (див. П. 1.2. Цих Правил).

5.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.

5.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу сайту, в тому числі з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетованої) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, а також передавати її третім особам, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів користувачів, Адміністрації Сайту, третіх осіб (в тому числі з метою виявлення, перевірки/розслідування та/або припинення протиправних дій). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цих Правил, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.

5.9. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на апаратно-програмному забезпеченні, яке він використовує, може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.

5.10. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональної сторінки Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.

5.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників), використання соціальних віджетів UkrOpen на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про логін та пароль Користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.

5.12. Користувач як власник інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача. Розміщуючи інформацію на персональній сторінці, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту.

5.13. Створення і використання Спільнот

5.13.1. Користувач має право створювати групи (далі – Спільноти) з метою інформування інших користувачів про які-небудь події, заходи, організації, як комерційні, так і некомерційні (наприклад, благодійні), їх створення та діяльність, інші матеріали (далі – Об'єкти обговорення ), які цікавлять Користувачів, і/або можливого обговорення їх з іншими Користувачами (в тому числі шляхом створення фан-клубів, обміну думками, відгуками і так далі). У процесі інформування та обговорення у Спільнотах Об'єктів обговорень Користувачі зобов'язані дотримуватися чинного українського та міжнародного законодавства, а також розміщувати тільки таку інформацію, яка відповідає цим Правилам, а також визнаним етичним нормам і принципам моралі, в тому числі що належать до таких на думку Адміністрації Сайту.

5.13.2. При створенні та адмініструванні Спільноти, яка використовується для адресації на сторінку Спільноти, Користувач підтверджує, що діє на законних підставах (наприклад, за дорученням), володіє всіма необхідними правами і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб і чинне законодавство України, в тому числі законодавство про конкуренцію і права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації.

5.13.3. У Спільноті, в тому числі в описі, на головній світлині Спільноти, в альбомах, в новинах, обговореннях, опитуваннях, аудіозаписах, відеозаписах, на стіні, не допускається розміщення Контенту (в значенні, передбаченому п. 7.1.1. Цих Правил) цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, а також інформації, передбаченої п. 6.3.4. цих Правил. Користувач, що адмініструє Спільноту, зобов'язаний самостійно стежити і припиняти розміщення інформації в Спільноті, яке не відповідає Правилам, та при необхідності блокувати користувачам, що порушують ці Правила, доступ до Спільноти, використовуючи функціональні можливості сайту.

5.13.4. У Спільноті, в тому числі в описі, на головній світлині Спільноти, в альбомах, в матеріалах, обговореннях, опитуваннях, закріплених записах на стіні, на обкладинці, в повідомленнях і т.д., за винятком прямо встановлених цим пунктом випадків, не допускається розміщення сторонньої комерційної і політичної реклами. На стіні Спільноти (за винятком закріплених записів, в яких реклама не допускається) може бути розміщено не більше 2 (двох) сторонніх рекламних оголошень в тиждень. Сторонньої рекламою визнається будь-яка інформація, яка не має прямого відношення до Спільноти і його тематики, яка розповсюджується в будь-якій формі як від особи Спільноти, так і від імені інших Спільнот і Користувачів, і спрямована на привернення уваги Користувачів до об'єкта рекламування, формування або підтримки інтересу до нього. Користувачеві, який адмініструє Спільноту, необхідно самостійно стежити і припиняти розміщення сторонньої реклами в Спільноті, яке не відповідає Правилам. Спільнота може бути розміщена в системі пошуку Сайту UkrOpen при обов'язковому дотриманні вимог, передбачених в цьому пункті.

5.13.5. Всі сторонні рекламні оголошення повинні відповідати правилам розміщення.

5.13.6. Адміністрація Сайту має право самостійно на свій розсуд формувати і розміщувати список реклами Спільнот, виходячи з їх інформаційної цінності для користувачів та інших критеріїв.

5.13.7. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов'язані зі створенням і адмініструванням Спільнот, відповідно до чинного законодавства України, міжнародних правових актів і цих Правил.

5.13.8. У разі виявлення факту порушення у Спільноті законних прав та інтересів третіх осіб, чинного законодавства України, а також положень цих Правил Адміністрація Сайту має право, за своїм вибором, вживати таких заходів: (а) видаляти Контент і іншу інформацію зі сторінки Спільноти і/або блокувати доступ до них; (б) блокувати доступ конкретних користувачів на сторінку Спільноти; (в) блокувати доступ Користувача, що здійснює адміністрування Спільноти, до Спільноти; (г) передати права адміністрування Спільноти законному правовласнику, який у встановленому порядку підтвердив свої права на Контент Спільноти, в тому числі право на об'єкти авторського права, суміжних прав, а також право на засіб індивідуалізації; (д) виключити Спільноту з системи пошуку і/або заблокувати Спільноту; (е) тимчасово заборонити публікацію будь-яких посилань в Спільноті.

5.13.9. У разі порушення Спільнотою порядку розміщення сторонньої реклами (передбаченої в пп. 5.13.4, 5.13.5 цих Правил), Адміністрація Сайту має право обмежити рекламну діяльність Спільноти шляхом заборони публікації в Спільноті будь-яких посилань на термін від одного тижня і більше на розсуд Адміністрації. У разі спроб обійти технічне обмеження на публікацію посилань (вставка додаткових символів, публікація зображень з посиланнями і т.д.) в період дії заборони, Адміністрація має право заблокувати Спільноту без можливості відновлення.

5.13.10. Адміністратори і модератори спільнот несуть повну відповідальність за модерацію і блокування Контенту, розміщеного на сторінках підконтрольних їм спільнот. У разі появи на сторінках підконтрольних їм спільнот Контенту, який суперечить Правилам Сайту або чинному законодавству України, адміністратори та модератори спільнот зобов'язані вжити заходів з видалення відповідних матеріалів зі сторінок підконтрольних їм спільнот.

5.14. Відносно інформації про себе Користувач має право: (а) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті; (б) самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступної Користувачеві в розділі «Мої налаштування».


6. Обов'язки Користувача UkrOpen

6.1. При використанні Сайту Користувач зобов'язаний:

дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та Email Користувача;

не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої інформації, що міститься на ній в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;

не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією), які стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту, інформацію про приватне життя інших користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;

здійснювати резервне копіювання важливої ​​для Користувача інформації, що зберігається на його персональній сторінці.

6.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

6.3.1. реєструватися, як Користувач від імені або замість іншої особи ( «фальшивий акаунт») або реєструвати групу (спільноту) осіб або юридичну особу в якості Користувача. При цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України;

6.3.2. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

6.3.3. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;

6.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

(а) містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

(б) порушує права неповнолітніх осіб;

(в) є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

(г) містить сцени нелюдського поводження з тваринами;

(д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

(е) пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

(є) містить екстремістські матеріали;

(ж) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(з) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(и) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

(і) носить шахрайський характер;

(ї) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

6.3.5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

6.3.6. здійснювати масові розсилки повідомлень на адресу інших користувачів Сайту без їх згоди;

6.3.7. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту або персональних сторінок користувачів;

6.3.8. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

6.3.9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми, боти, краулери) для збору інформації на Сайті і/або взаємодії з Сайтом і його функціоналом;

6.3.10. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.3.11. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;

6.3.12. здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;

6.3.13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання Сайту, в тому числі його неактивованих даних і команд, для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;

6.3.14. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальними розділами Сайту, встановленими Адміністрацією Сайту;

6.3.15. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;

6.3.16. здійснювати самостійно або від імені інших користувачів з використанням функціоналу їх аккаунта, в тому числі шляхом введення в оману або з обіцянкою заохочення, в тому числі з використанням будь-яких програм, автоматизованих скриптів, масові однотипні дії, спрямовані на штучне підвищення показників лічильників Сайту (числа друзів , відміток «Мені подобається», подій «Розповісти друзям» і т.д.).

6.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.

6.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту у встановленому порядку.

6.6. Придбання Користувачем права використання неактивованих даних і команд Сайту здійснюється на підставі ліцензійної угоди, текст якого розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: httpи://UkrOpen.net/licence, що укладається Адміністрацією Сайту з Користувачем.

6.7. Створювані Користувачами додатки API повинні використовувати тільки опубліковані на Сайті методи API, а також ID, захищений ключ і сервісний ключ доступу, зазначені в налаштуваннях даних додатків. Використання інших методів API, а також ID, захищеного ключа і сервісного ключа доступу додатків API третіх осіб, в т.ч. додатки API Адміністрації Сайту, суворо заборонено. Користувач зобов'язується регулярно перевіряти перелік дозволених методів і негайно вносити корективи в функціональність своїх додатків API відповідно до змін переліку. За порушення цього пункту Користувач несе передбачену чинним законодавством, цими Правилами та іншими документами Адміністрації Сайту відповідальність. Адміністрація Сайту при цьому залишає за собою право на захист власних прав і законних інтересів.


7. Умови про інтелектуальні права

7.1. Виняткові права на Контент, розміщений на Сайті.

7.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти і їх добірки (далі – Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

7.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою. Відтворення, копіювання, збір, систематизація, зберігання, передача Контенту з метою створення бази даних в комерційних та/або некомерційних цілях та/або використання Контенту повністю або в будь-який його частини, незалежно від способу використання, без згоди Адміністрації не допускається.

7.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, який належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання виключно в рамках наданого Сайтом функціоналу, шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

7.1.5. Користувач надає також Адміністрації Сайту невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті і що належить йому на законних підставах Контент з метою забезпечення Адміністрацією Сайту функціонування Сайту в обсязі, визначеному функціоналом і архітектурою Сайту, і відображення Контенту в промоматеріалах Адміністрації Сайту, в тому числі в рамках зображень інтерфейсу Сайту, в тому числі шляхом доведення таких промоматеріалів до загального відома. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті і поширює свою дію на території країн усього світу. Закінчення терміну розміщення Контенту на Сайті і/або терміну дії виключного права не тягне за собою необхідність вилучення з обігу промоматеріалів Адміністрації Сайту з відображенням Контенту (в тому числі їх видалення з мережі Інтернет). Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право використовувати функціональні та технічні можливості сайту, що забезпечують відображення розміщеного Користувачем Контенту, включаючи програвач (плеєр), призначені для цілей відображення Контенту, на свій розсуд, у тому числі для цілей показу рекламної інформації.

7.1.6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право, згадане в п. 7.1.5. цих Правил, буде автоматично відкликано, проте Адміністрація залишає за собою право в разі необхідності, обумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом необхідного терміну.

7.1.7. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

7.1.8. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в справжніх Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попередньої письмової згоди власника авторських прав, категорично заборонено.

7.1.9. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.

7.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.

7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України.

7.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує чинні Правила, законодавство України та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

7.3. Сайти та Контент третіх осіб.

7.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства України.

7.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.

7.3.3. Розміщення на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і/або установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цієї миті чинні Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися нормами і політикою, які можна застосовувати, в тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.


8. Функціонування Сайту UkrOpen і відповідальність при його використанні

8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил і чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

8.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участі в формуванні змісту персональних сторінок користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок користувачів на Сайті.

8.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту, за винятком спеціальних технічних рішень, які можуть реалізовуватися Адміністрацією з метою запобігання і припинення порушень прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.

8.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, функціонал, змінювати або доповнювати скрипти, які використовуються, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

8.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.

8.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати), блокувати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та/або його користувачів. Поряд із зазначеним в цьому пункті вище Адміністрація Сайту має право блокувати і/або видаляти Додатки API, обмежувати доступ користувачів до Додатків API, сайтів, додатків третіх осіб, інших сторонніх ресурсів, блокувати і/або видаляти посилання на них, в разі якщо у Адміністрації Сайту з'являться підстави вважати, що такі додатки API, сайти, програми третіх осіб, інші сторонні ресурси становлять або можуть становити загрозу для нормальної роботи Сайту і його користувачів. Адміністрація Сайту реалізує описані вище заходи відповідно до чинного законодавства і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.

8.7. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає доступ до використання Сайту.

8.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту та викликану ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з завантажуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

8.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування і технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.

8.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.

8.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

8.11.1. Сайт і його функціонал, у тому числі скрипти, програми, контент і оформлення сайту надаються «ЯК Є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій, що Сайт або його функціонал можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сайту та/або його функціоналу;

8.11.2. Щоб уникнути непорозумінь користувачеві слід дотримуватися застереження в скачуванні з сайту або за розміщеними на ньому посиланнями, і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забеспечення. Адміністрація сайту наполегливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне, програмне забеспечення;

8.11.3. Використовиваючи сайт, користувач погоджується з тим, що завантажує з сайту або з його допомогою будь-які матеріали на власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за збитки, які це можуть заподіяти комп’ютеру користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку шкоду;

8.11.4. Ні за яких обставин адміністрація сайту або ії представники не відповідають перед Вами або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, невмисні збитки, в тому числі втрату прибутку або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликані у зв’язку з використаннямсайтк, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація сайту запобігала або вказувала на можливість такої шкоди.


9. Прикінцеві положення

9.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його функціоналу і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.

9.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.

9.5. Ці Правила складено українською мовою і вони можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Правил і версії Правил на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цих Правил.

9.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.